Новини

Начало/Новини/

КЛИМА КГ ЕООД изпълнява проект BG-RRP-3.004-0514-C01- “ Технологична модернизация в предприятието

КЛИМА КГ ЕООД изпълнява проект BG-RRP-3.004-0519-C01- “ Технологична модернизация в предприятието Дата на стартиране  10.04.2023 Дата на приключване 10.04.2024     Стойност на бюджета в лева: Общо 700 000 лева   Финансиране от ЕС 350 000 лева Национално финансиране 0 лева   Основните цели на проект "Технологична модернизация в предприятието" са да се повиши ефективността [...]

СЪОБЩЕНИЕ

 СЪОБЩЕНИЕ   Фирма „КЛИМА КГ“ ЕООД започна изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 -2020 г. Номер на договора за безвъзмездна помощ: BG16RFOP002-6.002-0469-C01. Срок на изпълнение: 10 месеца. Място на изпълнение: гр. Хераково. Главна цел: [...]

Процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 160/01.07.2016г

В качеството си на бенефициент по АДБФП № BG16RFOP002-2.040-0962-C01, "КЛИМА КГ" ЕООД обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 160/01.07.2016г. с предмет: "Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на металообработващи машини за целите на проект "Подобряване на производствения капацитет в "КЛИМА КГ" ЕООД" Обособена позиция 1: "Доставка, монтаж и пускане в [...]

Подобряване на производствения капацитет в МСП

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Фирма „КЛИМА КГ“ ЕООД започна изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 -2020 г. Номер на договора за безвъзмездна помощ: BG16RFOP002-2.040-0962-C01 Наименование на договора за безвъзмездна помощ: „Подобряване [...]

Проект

Сертифициране и ресертифициране на системи за управление на производството в съответствие с международни стандарти и дейност за постигане на съответствие на продуктите с националните и европейски стандарти. Изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Главна цел: - Осигуряване на икономическа ефективност [...]